Поверителност

Поверителност

 

Личните данни, които предоставяте на Озон Ентъртейнмънт АД посредством интернет страницата и онлайн магазина, достъпни на www.pulsar.bg, ще бъдат използвани за обслужването Ви като клиент, включително, но не само за обработка и доставка на заявените от Вас поръчки, осъществяването на обратна връзка, подобряване на услугите и клиентското обслужване, поддържането и подобряването на функционалността на интернет страницата, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (при изявено желание от Ваша страна, от който абонамент можете да се откажете по всяко време).

 

Озон Ентъртейнмънт АД Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от гореупоменатите, освен в случаите, когато сте дали изрично писмено съгласие, при наличието на основателна причина и съблюдаванена приложимитеразпоредби на действащото законодателствоили когато информацията е изискана от държавни и/или местни органи или длъжностни лица, имащи право да изискват и събират такава информация. 

Заради новите европейски правила за защита на личните данни, Озон Ентъртейнмънт АД преустановява приемането на поръчки по телефона, през Skype или Facebook Messenger.

 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно Дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: Озон Ентъртейнмънт АД
ЕИК: 205823722
Адрес: България, София 1700, ул. aкад. Борис Стефанов 35, ет. 2, офис 30
Управител: Любомир Бабуров
Телефони: (02) 476 09 81; 0887 62 92 860700 15011 (на цената на 1 градски разговор от цялата страна)
E-mail: [email protected]
Уебсайт: https://pulsar.bg
За връзка с длъжностното лице по защита на личните данни: [email protected]

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. проф. Цветан Лазаров № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. проф. Цветан Лазаров № 2
Телефон: (02) 915 3518
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Принципи при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Озон Ентъртейнмънт АД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

•     законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

•     ограничение на целите на обработване;

•     съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

•     точност и актуалност на данните;

•     ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

•     цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Какви видове лични данни и за какви цели събира, обработва и съхранява Озон Ентъртейнмънт АД?

Чл. 2. Озон Ентъртейнмънт АД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни както следва:

(1) Регистрация на потребителпосредством създаване на профил в електронния магазин с цел предоставяне на допълни услуги, свързани с подобряване на потребителското изживяване, сред които по-бързо пазаруване, проследяване състоянието и историята на поръчките, възползване от бонуси и преференциалн програми. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка за осъществяване на покупки от електронния магазин .

(2) Изпълнение на заявки и предварителни поръчки и извършване на доставка на закупените стоки. 

(3) Осъществяване на връзка с потребителя ;

(4) Изпращане на информационни бюлетини.

(5) Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. 

(6) Участие в програма за лоялни клиенти PULSAR CLUB.

(7) Упражняване права във връзка със защитата на личните данни, предвидени по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679. 

(8) Осигуряване и подобряване функционалността на интернет страницата чрез събиране и анализиране на статистическа информация от интернет страницата посредством „бисквитки.

 

Чл. 3. (1) Озон Ентъртейнмънт АД обработва следните категории лични данни за следните цели:

• Имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес, история за направени поръчки:при регистрация в онлайн магазина; за администриране и изпълнение на договора за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

• Имена и адрес на електронна поща: изпращане на информация към потребителя; изпращане на информационен бюлетин. 

• Имена от профили в социални мрежи:за целите на осъществяване на обратна връзка и отговор на запитвания и въпроси, отправени посредством поддържаната страница на pulsar.bg в съответната социална мрежа.

• Имена, телефон, адрес на електронна пощаистория за направени поръчки: за целите на предоставяне преференциални условия, отстъпки и бонуси по програма PULSAR CLUB (за повече информация виж тук).

• Интернет идентификатори (IP адрес, използвано устройство, местоположение, софтуер на устройството): за повече информация виж раздел „Бисквитки.

(2) Личните данни са събрани от “Озон Ентъртейнмънт АД от лицата, за които се отнасят или генерирани в хода на администриране на електронния магазин.  

(3) Озон Ентъртейнмънт АД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Основания за събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни


Чл. 4.  Озон Ентъртейнмънт АД събира и обработва Вашите лични данни на основание:

 • възникването и изпълнението на договорни отношения възникващи чрез приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин и/или извършване на (предварителни) поръчка с или без регистрация в електронния магазин;
 • изпълнението на произтичащите във връзка с възникналите договорни отношения законови задължения, включително, но не само за счетоводни и данъчни цели иизпълнение на задължения в областта на защитата на потребителите, електронните съобщения и електронната търговия;
 • изпълнението на услугите и предоставяне на дължимите отстъпки и бонуси съгласно условията по програма за лоялни клиенти PULSAR CLUB;
 • защита на следните легитимни интереси:

o  повишаване функционалността на интернет страницата и качеството на предлаганите услуги;

o  защита на информационната сигурност;

o  разследване и предотвратяване на кражби, престъпления, измами, злоупотреба с услуги;

o  обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

o  изпращане на съобщения за маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги на настоящи клиенти, закупили продукти или услуги от pulsar.bg;

 • изрично изразено съгласие за получаване на информационенбюлетин от страна на клиенти, без предхождащо предоставяне на продукти или услуги от pulsar.bg;

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Озон Ентъртейнмънт АД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина и/или докато не заявите изрично несъгласие/отказ за обработване на лични данни. След заличаване на профила Ви, Озон Ентъртейнмънт АД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи Вашите данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата самоличност), освен когато тяхното по-дълготрайно съхранение не е предвидено в приложимото законодателство.

(2) Независимо от ал.1, Озон Ентъртейнмънт АД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Озон Ентъртейнмънт АД при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните и данъчните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. 

(3) Озон Ентъртейнмънт АД съхранява Вашите лични данни за срока, необходим за администриране и отговор на отправените въпроси и запитвания, освен ако по-нататъшното съхранение не е необходимо за установяването или упражняването на правни претенции/искове или за защитата срещу правни претенции/искове.

(4) Озон Ентъртейнмънт АД проследява информацията, съдържаща се в използваните на интернет страницата бисквитки според описания в раздел „Бисквитки“ период на валидност.

(5) Озон Ентъртейнмънт АД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на “Озон Ентъртейнмънт АД или друго.

(6) Озон Ентъртейнмънт АД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на дружеството, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор, когато това е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции и законови задължения.

 

Бисквитки

Чл. 6. (1) Бисквитките са малки текстови файлове с променливо съдържание, съхранявани на компютърното устройство, които дават възможност за получаване на определена информация за неговия потребител. 

(2) Озон Ентъртейнмънт АД използва бисквитки, които:

·      осигуряватбезпроблемнотофункциониране на електронния магазин. 

·      дават възможност на Озон Ентъртейнмънт АД да събира информация за поведението на потребителите, включително държавата, от която същите достъпват електронния магазин, софтуера на уеб браузъра и използваната от тях операционна система, IP адрес, посетените страници и използваните функции.

(3) Озон Ентъртейнмънт“ АД по-конкретно използва следните бисквитки:

Наименование

Източник

Описание

Продължителност

PHPSESSID

www.pulsar.bg

Идентификатор с общо предназначение, използван за поддържане на потребителската сесия.

До изтичането на потребителската сесия

Max-Age

www.pulsar.bg

…..

10 години

test_cookie

www.doubleclick.net

Установява дали браузърът на посетителя на уебсайта поддържа бисквитки.

11 години

_gat_gtag_UA_4166584_1

www.pulsar.bg

Използва се за ограничаване на честотата на потребителскитезаявки.

11 години

_gid

Google Analytics

Използва се за разграничаване на потребителите.

12 години

_ga

Google Analytics

Използва се за разграничаване на потребителите.

10 години

currency

www.pulsar.bg

Използва се запазване предпочитанията на потребителите.

10 години

language

www.pulsar.bg

Използва се запазване предпочитанията на потребителите.

10 години

PHPSESSID

www.pulsar.bg

Идентификатор с общо предназначение, използван за поддържане на потребителската сесия

4 години

IDE

www.doubleclick.net

Проследява как крайният потребител използва уебсайта и всяка реклама, която крайният потребител може да е видял преди да посети споменатия уебсайт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Озон Ентъртейнмънт АД използва Google Analytics, уеб услуга на компанията Google Inc., използваща бисквитки, които позволяват анализ на употребата на интернет страницата от посетителите. Google Analytics използва информацията, генерирана от тези бисквитки,  за да съставя отчети относно извършваните действия на интернет страницата и ползването на нейното съдържание. Проследяването, извършвано от Google Analytics може да бъде ограничено във всички интернет страници посредством инсталирането на допълнителна приставка. Това обаче може да доведе до някои функционални ограничения.

(5) Вие може да изтриетебисквитки от компютъра си по всяко време, както и да блокиратеизползването им в браузъра сипосредством промяна нанастройките на браузъра да отказва използването на част или всички бисквитки. Премахването на всички бисквитки обаче може да намали функционалността на електронния магазини/или да ограничи напълно или частично достъпа до него.

(6) Повече информация относно бисквитките и как да бъдат деактивирани е налична на: www.allaboutcookies.org.

 

Споделяне на Вашите лични данни с трети лица

Чл. 7. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Озон Ентъртейнмънт АД може да предостави данните на трети лица при основателна причина за това и спазване на всички приложими разпоредби на действащото законодателство, сред които:

 • банки и банкови институции, във връзка с администриранена плащанията;
 • доставчици на куриерски услуги (Спиди АДРапидо Експрес енд Лоджистикс ЕООД и Еконт Експрес ООД) с цел осъществяване на доставката на поръчаните стоки.
 • доставчици на услуги по IT поддръжка;
 • централни и местни органи и други публични органи за предотвратяване и разкриване на престъпления, и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация от Озон Ентъртейнмънт АД;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери като счетоводство, правни услуги и други.
 • други организации в съответствие с приложимото законодателство.

(2) Информацията по чл.6, ал.4, обработвана от Google Analytics, може да бъде предадена към сървърите на Google в САЩ. Google LLC, с адрес в САЩ: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, е страна по „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (Щит за лични данни). Това осигурява адекватно ниво на защита на данните при прехвърлянето им в САЩ. Пълният текст на рамката за личните данни между ЕС и САЩ може да бъде открит тук

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Озон Ентъртейнмънт АД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст, в случай че съгласието е послужило като основание за обработването и липсва друго правно основание за обработване;

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Озон Ентъртейнмънт АД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението и споделянето на личните Ви данни.

(3) Вие имате право да получите копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Озон Ентъртейнмънт АД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

(5)Вие можете да поискате от Озон Ентъртейнмънт АД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни са били разкрити. Озон Ентъртейнмънт АД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Озон Ентъртейнмънт АД.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Озон Ентъртейнмънт АД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Озон Ентъртейнмънт АД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Озон Ентъртейнмънт АД;

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Озон Ентъртейнмънт АД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Озон Ентъртейнмънт АД ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери и гарантира, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, когато тази информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност;

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или с изпращане на искане по имейл до Озон Ентъртейнмънт АД.

(5) Озон Ентъртейнмънт АД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете забравен, е при успешното завършване на поръчката.

(7) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.

(8) Озон Ентъртейнмънт АД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Озон Ентъртейнмънт АД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Озон Ентъртейнмънт АД да провери точността на личните данни;

• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

• Озон Ентъртейнмънт АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Озон Ентъртейнмънт АД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Озон Ентъртейнмънт АД, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Озон Ентъртейнмънт АД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Озон Ентъртейнмънт АД, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Чл. 16. (1) Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез онлайн инструментите, налични тук. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

(2) За да упражните някое от правата си може да изпратите подписано искане на хартия по пощата на адрес: гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" 35, ет. 2, офис 30 или да отправите искането си и по електронен път на [email protected] като документът следва да е надлежно електронно подписан по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(3) Озон Ентъртейнмънт АД може се свърже и/или поиска допълнителна информация от Вас с цел удостоверяване на Вашата самоличност.